ייצור אנרגיה ירוקה מרוח בגולן

בוועדה הארצית לתכנון תשתיות לאומית, אושרו שתי חוות של טורבינות רוח במרחב הגולן. האחת - בשטח המוא"ז גולן והשנייה - בכפרים הדרוזיים, אשר ייצרו חשמל ירוק

מפת החוות
בשנת 2015, ולקראת ועידת האקלים בפריז בהשתתפות רוב מדינות העולם, קבעה ממשלת ישראל יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה עד שנת 2030 וייעול צריכת האנרגיה במשק. הממשלה קבעה גם יעד לאומי לצמצום צריכת החשמל ב-17%, עד שנת 2030. בנוסף, הוגדרו יעדים לאומיים באנרגיות מתחדשות ונקבע כי היקף ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על 13% עד סוף שנת 2025, ו-17% לפחות מהיקף הייצור עד סוף שנת 2030.
בישראל ובעולם כולו, עולה המודעות לחשיבות המעבר לאנרגיה מתחדשת - אנרגיה שמקורה בניצול קרינת השמש, רוח, ביו-גז, חום כדור הארץ ומשאבי טבע לא מתכלים נוספים שאינם דלק פוסילי. זאת, בעיקר משיקולי איכות סביבה, עליית מחירים של חומרי הדלק והרצון להשתחרר מהתלות בספקי אותם חומרי דלק, שחלקם מצויים במדינות עוינות, או לא אמינות.
תחום האנרגיות המתחדשות נידון ונקבע ברמה הארצית והחודש, קיימה הוות"ל, (הוועדה הארצית לתכנון ובנייה לתשתיות לאומיות) דיונים בנושא ייצור אנרגיה ירוקה בחוות טורבינות הרוח בגולן. בישיבות נכחו נציגי המועצה והיישובים, ראש המועצה האזורית גולן, אלי מלכה ונציגי רט"ג, החברה להגנת הטבע ועוד. הדיונים עסקו בתכניות הקיימות והמוצעות להקמת חוות טורבינות בגולן.
בכתבה זו, ריכזנו את כל הנושאים שאושרו ואלו שעדיין בתהליך, על מנת לתת לתושבי הגולן תמונה מלאה של תכנית ייצור אנרגית הרוח בגולן:
בסך הכול, אושרו בוות"ל ובוועדה המחוזית, לאחר שינויים ותיקונים, שלוש חוות רוח, שתיים מהן מתוכננות בצד המזרחי בשטח מועצה אזורית גולן ואחת - בצפון מזרח הגולן, בשטחי הכפרים הדרוזיים.
חוות "עמק הבכא" - 38 טורבינות.
חוות "רוח בראשית" תת"ל 78 - 41 טורבינות.
תת"ל 47 - בשטחי הכפרים הדרוזיים.
התכנית אושרה לאחר קבלת בקשתו של ראש המועצה לגרוע שני מתחמים אשר היו סמוכים מצפון ומדרום ליישוב נמרוד.
בהחלטת הוות"ל נרשם: "חוות 'רוח בראשית' ממוקמת במזרח הגולן, באזור בו נתוני הרוח הנם מיטביים להפעלת חווה מסוג זה. החווה מוצעת בשטחים חקלאיים ומרוחקת יחסית מיישובים קיימים. טביעת הרגל המצומצמת של הטורבינות מאפשרת המשך העיבוד החקלאי ותספק מקור הכנסה נוסף לשמונה יישובים השותפים למיזם. הוועדה, לאחר ששמעה את נציגי היזם, את עמדת רשות הטבע והגנים הלאומיים, את החברה להגנת הטבע, את ראש המועצה האזורית גולן וכן את עמדת ראש צוות סביבה ויועצי הנוף והאקולוגיה של הוות"ל, סבורה כי התכנית המוצעת מאזנת בין החשיבות של ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, התורמת לצמצום פליטות מזהמים ולשיפור משמעותי באיכות האוויר, לבין הערכים הסביבתיים של הגנה על בעלי הכנף, בכלל והעופות הדורסים, בפרט".
עם זאת, לאור בקשה של ראש המועצה, אלי מלכה, הוחלט לצמצם את מספר הטורבינות בדרום-מערב התכנית כך שהמספר המרבי לא יעלה על 41 טורבינות. עוד נקבע בהוראות, כי במסגרת היתר הבנייה, יוצג משטר הפעלה, שמטרתו צמצום הפגיעה בבעלי כנף.

קו ההולכה - טמון לכל אורכו


אלי מלכה: "הסוגיה שהטרידה את המתנגדים לתכנית, ובהם גם אני והמועצה, היא סכנת הפגיעה בבעלי כנף ובעיקר, באוכלוסיית הנשרים. אוכלוסיית הנשרים בגולן מונה כיום 27 נשרים. ב-15 השנים האחרונות, כמות הנשרים פוחתת באופן דרמטי. אין כל הסבר מקצועי לתופעת הקיטון במספר הנשרים בגולן ואין קשר לטורבינות הרוח, או להרעלות, אלא לקינון הנשרים באזורים אחרים, בארץ ומחוץ לארץ. כדי להסיר ספק של פגיעה בנשרים, החליטה הוועדה לקבל חוות דעת חיצונית נוספת, בנושא בעלי הכנף, אשר תוצג בדיון הבא. המיקום של חוות תל פארס הוא האופטימלי שניתן לאפשר בו הצבת טורבינות רוח בהיבטים של נוף, מרחק מיישובים ומאזורי תיירות והוא משתלב באזורים מעובדים. "ביקשנו לצמצם את מספר הטורבינות מ-52 ל-41, בהתאם לעמדת מערכת הביטחון, בעיקר באזור הדרום-מערבי של החווה ולעשות פעולות מנע ושיתופי פעולה עם היישובים, כדי לצמצם למינימום הגעה של נשרים לאזור החווה, על ידי פינוי פגרים ואמצעים טכנולוגיים. "החווה תתרום להתפתחות הכלכלית של היישובים השותפים במיזם, תייצר כ-120 מגה-ואט חשמל, תפחית את פליטת גזי החממה ותסייע בעמידה של מדינת ישראל בהסכמים הבין-לאומיים. בנוסף, קו ההולכה להוצאת החשמל מהחווה בתל פארס ועד צפון-מזרח הכנרת יהיה קו טמון כולו".
התכנית היחידה שנותרה על הפרק היא חוות הרוח הנמצאת באזור מרום גולן, עין זיוון אורטל.
אלי מלכה: "לחווה זו אני מתנגד בשל היותה בקרבת יישובים ותמשיך רצף ארוך של טורבינות מעמק הבכא ועד הטורבינות ברכס עסניה. משרד הביטחון מתנגד לחווה זו והשתכנעתי שזה אכן פוגע ביכולות של חיל האוויר וצה"ל. השילוב של הקרבה ליישובים, התנגדות התושבים, התנגדות משרד הביטחון ושבירת רצף הטורבינות מכריע על ההחלטה שלי ולכן לא אתמוך בהקמת החווה באזור זה. התמונה הכוללת של ייצור אנרגיה ירוקה מרוח, במועצה האזורית גולן, מדברת על שתי חוות רוח חדשות, עם כ- 80 טורבינות, ללא החווה שתוקם בשטחי הכפרים הדרוזיים. בחווה זו, המכונה תת"ל 47, טורבינות רוח בצפון הגולן בשטחי הכפרים הדרוזיים - הוועדה קיבלה את בקשתי לבטל את הטורבינות בשני מתחמים הסמוכים ליישוב נמרוד, מצפון ומדרום לו."