רשימת ספקים

הודעה לספקים וקבלנים המבקשים להצטרף לרשימת ספקים לשנת 2019

מועצה אזורית גולן מזמינה ספקים/קבלנים המעוניינים להשתתף בהצעות מחיר למתן) לתוספת השניה לצו 3 (שלוש שירותי טובין/ו/או עבודות בסכום פטור ממכרז בהתאם לסעיף המועצות המקומיות (צו המועצות האזוריות) להגיש בקשה בכתב להצטרפות לרשימת ספקים/קבלנים של מועצה אזורית גולן.   כל ספק/ קבלן המבקש לצרפו לרשימה האמורה חייב להגיש את בקשתו על גבי טופס בקשה אותו ניתן להוריד כאן   בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא צורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים תיפסל.   הבקשה בצירוף כל האישורים והמסמכים הדרושים כמפורט בטופס תוגש למאיה סבג - מנהלת הרכש במועצה:

TIFUL@MEGOLAN.ORG.IL טלפון: 04-3732071
 במעטפה סגורה ועליה יש לציין "רישום לספר קבלנים/ספקים"