עדכונים

תוכנית שיקום תשתיות ביוב במושב רמות נשפטה ואושרה ברשות המים. התוכנית כוללת החלפת כל מערכת הביוב הקיימת במושב רמות למערכת חדשה, אשר תיתן מענה להולכה תקינה של מערכת הביוב בישוב, כולל מענה לפיתוח עתידי של הישוב, הן ביח"ד דיור והן בעסקים ומתקני תיירות. היקף הפרויקט מעל 12 מלש"ח וחלק משמעותי ימומן בעזרת מענקים לשיקום תשתיות, של רשות המים.
קולחי גולן מקדמת תכנון שיקום תשתיות ביוב ביישובים נוספים בגולן. המטרה היא לשקם את תשתיות הביוב בכל יישובי הגולן, בטווח של 10 שנים.
-------------------------------------------------------------------------------------
פרויקטים שהושלמו או נמצאים בשלבי סיום-
הושלם פרויקט חיבור בית המכס למערכת הביוב האזורית- עלות הפרויקט 1.5 מלש"ח במימון היזם ורשות המים. מדובר בפרויקט מורכב, שכלל חציה בקידוח של צומת בית המכס ופינוי מוקשים, להכשרת התוואי להנחת קו ביוב.
פרויקט חיבור אתר החרמון ומחנות צה"ל הושלם שלב א' של חיבור אתר החרמון למערכת הביוב-עלות הפרויקט 12.5 מלש"ח. הפרויקט בוצע במימון רשות המים, אתר החרמון ומשרד הביטחון.
חיבור חוות רמות למערכת הביוב של מושב רמות–הפרויקט נמצא בשלב מתקדם של ביצוע.
שיקום תשתיות ביוב מושב אליעד-זהו פרויקט להחלפת כל מערכת הביוב של מושב אליעד, שייתן מענה גם לפיתוח עתידי של הישוב. במסגרת הפרויקט יחובר מחנה אל על החדש ומוסד החינוך ישיבת טל חרמון. הפרויקט כולל הקמת תחנת שאיבה חדשה, הנחת קווי ביוב באורך 10 ק"מ. הפרויקט בשלבי ביצוע מתקדמים והשלמת הפרויקט מתוכננת לרבעון השני של 2020.
מדי המים בישובים חספין, בני יהודה ומצוק עורבים הוחלפו למדים חדשים ומדויקים יותר. החלפת המדים הביאה למדידה מדויקת יותר של צריכת המים ולהורדת פחת המים בישובים הללו. בעקבות החלפת המדים גדלו חשבונות המים אצל חלק מהתושבים. הסיבה המרכזית היא דיוק בקריאת המים בעיקר בהשקיית נוי.

בהליכי תכנון-
בהלכי תכנון מתקדמים ולקראת ביצוע נמצאים פרויקטים בישובים רמות, מבוא חמה ונוב
במסגרת שיקום תשתיות ביוב בישובים, מתוכננת החלפת תשתית ביוב בכל יישובי הגולן בטווח של 10 השנים הקרובות.