מפגש דירקטוריון החברה הכלכלית גולן

מפגש דירקטוריון החברה הכלכלית גולן

השבוע, נפגש הדירקטוריון לישיבת עדכון, כחלק מרצף הישיבות השנתי הקבוע. הצוות הציג את מאזן 2021 והדירקטוריון שהתרשם לטובה הצביע ואישר. הוצגו גם דו"חות העבודה לאותה שנה. נערך דיון בנושא פיתוח מתחמי עבודה נוספים. הוחלט לגבש תכניות עסקיות מפורטות למתחמים שיוצגו, במפגש הדירקטוריון הבא, בחודש יוני.
פרויקט עמדות הטעינה לרכבים חשמליים מתקדם. ניתן עדכון בנושא סטטוס התאמת החברה מול משרד הפנים לאתגרי הביצוע שמגיעים לפתחנו השנה, כחלק מיישום החלטת הממשלה לגולן. כמו כן, התאמת המערכת לגידול הצפוי בכמות המשפחות שהחלו להיקלט כבר בשנה החולפת. אנו רואים גידול בהכנסות החכ"ל, הנובע מכמות הפרויקטים וגם מגודלם היחסי, תוך שמירה על יעילות וכלכליות. הרווחים המופקים מהפרויקטים מממנים פרויקטים נוספים ומסייעים לתקציב השוטף.