בעיות במי השתייה ביישובי דרום הגולן

בעיות במי השתייה ביישובי דרום הגולן

 
בימים האחרונים סובלים חלק מיישובי דרום הגולן משיבושים בהספקת המים-מים עכורים ומים שאינם ראויים לשתייה. משרד הבריאות, שהוא הסמכות להחלטות בנושא איכות המים מלווה, עוקב ומבקר את איכות המים.
 
בסיכומה של הערכת מצב שקיים משרד הבריאות היום, הוחלט כי השימוש במים לשתייה ובישול בישובים נאות גולן, גבעת יואב ומבוא חמה מותר, אבל רק לאחר הרתחת המים.

ישובים שמזהים עכירות במים מתבקשים לפנות למי גולן לצורך בדיקת עכירות. המלצת משרד הבריאות ליישובים שעדין מזהים מים לא צלולים היא לבצע ניקוז של קווי המים ע"י אחראי המים ביישוב. נעדכן בהתפתחויות.

אירוע המים הנוכחי נוצר, ככל הנראה, בעקבות החלפת קו של מקורות והכנסה לפעולה של קו חדש (הנושא עדיין בבדיקה). ככל הנראה נכנסו למי השתייה גופים זרים, אשר העלו את עכירות המים ופגעו בצלילות המים
המידע הגיע מתושבים שזיהו שינוי בצלילות המים ו"קולחי גולן" נערכו לתת מענה בהתאם לבקשת מקורות, היישובים ומשרד הבריאות.

משרד הבריאות ערך בדיקות מים בכל הישובים הקשורים לקו שהוחלף והחליט לאסור את השימוש במים לשתייה ולבישול בנאות גולן, גבעת יואב ומבוא חמה.

"קולחי גולן" בסיוע רשות המים נערכה לתת מענה לאספקת מים לישובים בהם נפסל השימוש במים. היישובים הרלוונטיים (בהם נאסר השימוש במים) עודכנו באופן רציף, ואף הוציאו עדכונים ביישובים. נתנו מענים למוסדות החינוך, לבתי האב ולכל מי שנדרש. יישובים שהעלו חשש לפגיעה במים קיבלו תשובות לגבי בדיקות ואיכות המים ביישוב. היישובים, ערוכים לתקשורת פנים יישובית באמצעות הנהלת היישוב וצח"י ופעלו בהתאם.

אספקת שירותי מים ברוב יישובי הגולן, למעט בני יהודה . חספין וקלע אלון, מבוצעת כיום ע"י האגודות השיתופיות של היישובים, שקיבלו רישיון אספקה, מרשות המים. רישיון האספקה כולל אספקת מים בלחץ מתאים לכיבוי אש, איגום לשעת חירום או הפסקת מים, יכולת לשנע מים ולחלקם, כאשר מערכת האספקה הראשית נפגעה. רשות המים רואה באגודת המים, או בעל רישיון האספקה, כמי שאחראי לאספקת המים בשגרה ובחירום. עם זאת, הרשויות האחרות רואות במועצה האזורית כאחראית לאספקת מים בחירום, כולל הצורך לשינוע וחלוקה במכלים. חלק מאגודות היישובים התקשרו עם "מי גולן" למתן שירותים שונים הקשורים לאספקת מים, דיגום ועוד. "קולחי גולן" הכינה תוכנית לאספקת מים בחירום, הכוללת ערכות מים לחירום הנמצאות ברב היישובים (ביישובים ששלחו נציגים להכשרות להפעלת המערכת) ומוכנה להפעלה ע"י נאמני מים שהוכשרו לכך, ביישובים. "קולחי גולן" ערוכים לסייע ליישובים ככל האפשר אך האחריות בנושא אספקת המים כולל בחירום היא על בעלי רישיון האספקה, כלומר האגש"ח. "קולחי גולן" ומועצה אזורית גולן פועלים בכל מצב למען שמירה ביטחונם הבריאותי של התושבים. נמשיך לעדכן בהתפתחויות ככל שיהיו.