הקהילה במרכז העשייה

הקהילה במרכז העשייה

בשנה וחצי האחרונות פועל צוות משותף המורכבים מבעלי תפקידים במועצה ודמויות מהיישובים, על מנת להסדיר קריטריונים ברורים לפיהם המועצה מחלקת את סל השירותים שהיא מעניקה לקהילות הגולן השונות. מטרת צוות החשיבה הייתה להגיע לנוסחה שתיתן מתן מענה מיטיבי למגוון היישובים, עם חלוקה שקופה, מנומקת ונהירה.
התהליך התחלק לשניים. החלק הראשון כלל את עדכון אמנת השותפות המגדירה את חלוקת האחריות והמשימות בין המועצה ליישובים, מבהירה את דרכי העבודה של המועצה ומייצבת את המבנה הארגוני הנדרש בישובים.
צוות אגף הקהילה במועצה חיבר בין מנהלי האגפים לצוותים של מנהלי הקהילות מהיישובים על מנת לבחון מה השתנה, מה כדאי לשמר ולחזק ומה דורש שיפור או חשיבה מחודשת.
החלק השני עסק בחלוקת המשאבים בין היישובים. מדי שנה, מעבירה המועצה לכל הישובים, דרך סל השירותים, כשבעה מיליון וחצי ש"ח. לסכום זה, מתווספות השקעות ומשאבים נוספים שגם הם עוברים ליישובים (לדוגמה - השתתפות בשכר מדריכים דרך המרכז הקהילתי). הצוות בנה הגדרות לעקרונות של חלוקת המשאבים על בסיס הקולות שהגיעו מנציגי היישובים בצוות ובהתאם למדיניות המועצה לקידום הצמיחה הדמוגרפית ופיתוח השירותים לאוכלוסיית הוותיקים.
הוסכם על שישה עקרונות, על פיהם ייקבע היקף התמיכה בכל יישוב והם: גודל היישוב, מספר הילדים, גידול וצמיחה, גודל אוכלוסיית הוותיקים, היקף המרחבים הציבוריים המשותפים (שצ"פים) ויישובים המוגדרים כמרכז אזורי.
על בסיס קריטריונים אלו, נבנו משקלים ותוקנה נוסחת החלוקה. התהליך מתחשב בקושי של כל גוף עם התנהלות פיננסית וניסיון למזער תנודות משמעותיות בהיקף התמיכה, באמצעות מנגנון הסתגלות המגביל שינוי בהיקף התמידה ל- 10% בשנה לכאן או לכאן.
בשבוע האחרון, נפגשו מנהלי קהילות ויושבי ראש הנהלות קהילה בכדי לשמוע על התהליך ולהסכים יחד על העקרונות. התגובות היו אוהדות, הן לגבי העקרונות והן לגבי ההישג של גיבוש נוסחה אחת ברורה. בהמשך התהליך, כבר בתחילת החודש הבא, יוצגו התהליך והעקרונות במליאת המועצה לאישורם.