רישוי ובניה

תכנון ובנייה
 
 
הליך הרישוי והבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה, הינו הליך מורכב הכרוך בתיאום עם גורמים שונים ובקבלת האישורים הנדרשים על פי חוק.
החוק מחייב שהגשת הבקשה למידע ולהיתר בנייה יוגש על ידי איש מקצוע המוסמך לכך במערכת רישוי זמין.
עבודת הבנייה מכל סוג והיקף טעונה בהיתר בנייה כחוק.
ניתן להתחיל בעבודות הבנייה רק לאחר קבלת היתר בנייה כדין.


בקשה למידע מתקבלת באופן מקוון וכוללת:
 1. מפת מדידה עדכנית, בתוקף של שנה לפחות וערוכה ע"פ תקנות המודדים.
 2. הסכם חכירה על המגרש- נספחים סרוקים.
 3. תמונות רלוונטיות של המגרש מ-4 פינות המגרש, עמודי חשמל, פילרים וכד'.
 4. תשלום עבור תיק מידע או אגרת מידע ניתן לשלם בתיק תושב בקישור הנל : תשלום מקוון

שעות קבלת קהל של הועדה לתכנון ובניה:

ימי א' 10:00-16:00
ימי ג' 10:00-14:00

מענה טלפוני: א'-ה' 10:00-12:00

04-6969771

הליך הגשה להיתר ברישוי זמין

עורך הבקשה המזין את הבקשה למידע יקבל את תיק המידע תוך 45 ימי עבודה מקסימליים. למידע נוסף יש להיכנס לאתר רישוי זמין בכתובתו- http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RishuyZamin.aspx

תנאים לבקשה להיתר-
לאחר קבלת הבקשה למידע, עורך הבקשה פונה להזנת בקשה להיתר.
על בעלי הבקשה לשלם אגרת מקדמה להיתר בגובה 20% מתשלום אגרת הבניה הסופית.
הסכום יחושב ע"י האדריכל ובהתאם לסך כל השטחים המוצעים בהיתר. (באתר הרישוי הזמין קיים מחשבון אגרת פיקדון)
את האגרה ניתן לשלם במחלקת גביה של קולחי גולן במילוי טופס חובה המצורף בטפסי האתר ובתיק המידע.

אישורים הנדרשים להגשת בקשה להיתר:

 1. אישור פיקוד העורף - יש לצרף את הגרמושקה המאושרת והחתומה.
 2. אישור רשות מקרקעי ישראל - (מתקבל על העתקים קשיחים)
  א. תיקים אשר קיבלו דרישה בתיק המידע לצרף אישור משרד החקלאות צריכים לגשת לקבלת אישורים בסדר הבא: משרד החקלאות, חטיבה להתיישבות ומנהל.
  ב. כל המגרשים אשר קיים חוזה חכירה משולש מול החטיבה להתיישבות- יש לגשת לאישורם לפני הגעה לרשות מקרקעי ישראל.
 3. תיקים אשר קיבלו דרישה בתיק המידע לצרף אישור רשות העתיקות- יש להזין צרופה סרוקה של אישורם.

נדרשים אישורים נוספים ע"פ תיק מידע בשלבי בקרת התכן, שלב תחילת העבודות ובקשת תעודת הגמר. לחתימת היתר ע"ג גרמושקות יש לצרף 2 עותקים (מינימום) קשיחים וצבעוניים חתומים ע"י היישוב, המבקש, עורך הבקשה, מתכנן השלד, האחראי לביצוע והאחראי לביקורת.

לאחר סיום שלב בקרת התכן יופקו אגרות והיטלים לאחר תשלומן יופק היתר בניה.

נוהל הקלה/ שימוש חורג
מסלול ההקלה:

כל בקשה למידע המתקבלת כבקשה למידע הכוללת שימוש חורג/הקלה מקבלת תיק מידע ככל התיקים ללא פירוט להליך ההמשך.

 1. כשמתקבלת בקשה להיתר- הכוללת הקלה בודקים בשלב התנאים המוקדמים האם ניתן לתת אישור עקרוני או לא.
 2. הבקשה חייבת להידחות בצרוף נוסח פרסום (שיישלח במייל) על המבקש לפרסם בשלושה עיתונים - עיתון מקומי (שישי בגולן) ושניים ארציים. את גזרי העיתונים בהם קיים פרסום עבור ההקלה יש לגזור ולשמור כצרופה בבקשה להיתר הבאה.
  מעבר לכך יש חובה לתלות בכניסה למגרש/ לוח מודעות של היישוב (חובה לצלם את המיקום ולהזין גם כצרופות). העתק על מסירת אישור אישית או מסירה בדואר לשכנים.
 3. אחרי הפרסום המבקשים יכולים במידי להגיש בקשה להיתר במסלול של הקלה, בצרוף כל החומר המפורט = 90 ימים.
 4. בקשה לאישור ההקלה חייבת באישור רמ"י (הרי לבקשה להיתר חובה להגיע עם חתימת רמ"י )

תוקפו של היתר בנייה:
תוקפו של היתר הוא לשלוש שנים מיום הוצאתו, ככל שהוחל בעבודה בתוך שנה אחת ממועד מתן ההיתר.
במידה ולא החל בעבודה תוך שנה אחת מיום הוצאת ההיתר, בטל ההיתר.
ניתן לחדש תוקפו של היתר לשנתיים נוספות.
לא ניתן לחדש היתר מעבר לשנתיים המפורטות אלא אם שוכנעה הוועדה המקומית במליאתה שנושא הבנייה המיוחד מחייב חידוש נוסף להיתר.

למען הסדר הטוב, תשומת ליבכם לסעיף 1.19.0 לחוק בדבר נוהלי תשלום האגרות הקובע כי:
8.1 בעד חידוש ההיתר ישלם בעל ההיתר 10% מסכום האגרה שנקבעה לגבי ההיתר המקורי, ובלבד שהתשלום לא יפחת מהשיעור המינימלי של האגרה.

אנו מאחלים לכל מבקש, הצלחה ובניה מהירה ותקינה.

הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה יבחן לגופו של עניין.
ככל שנפלה טעות בדף זה, אין בכך משום יצירת מחויבות.

הנחיות להגשת גרמושקה

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הצהרת עורך בקשה לכיבוי אש הנדסה 19.02.23 להורדה - הצהרת עורך בקשה לכיבוי אש
מקדמה לאגרת בנייה הנדסה 19.02.23 להורדה - מקדמה לאגרת בנייה
הנחיות קולחי גולן לתכנון מערכת ביוב הנדסה 19.02.23 להורדה - הנחיות קולחי גולן לתכנון מערכת ביוב
טופס הגשת תוכנית לחוות דעת מקצועית להיתרי בניה קולחי גולן הנדסה 19.02.23 להורדה - טופס הגשת תוכנית לחוות דעת מקצועית להיתרי בניה קולחי גולן
בקשה לאישור תחילת עבודה הנדסה 19.02.23 להורדה - בקשה לאישור תחילת עבודה
בקשה לתעודת גמר-טופס 5 הנדסה 19.02.23 להורדה - בקשה לתעודת גמר-טופס 5
מידע לתחילת בנייה וגמר עבודה הנדסה 19.02.23 להורדה - מידע לתחילת בנייה וגמר עבודה