הליך הגשת בקשה לרישיון עסק

אגרה

מחיר לתשלום עבור הבקשה לרישיון מתעדכן ע"פ מדד משרד האוצר. התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב. שים לב, החישוב ע"פ כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים.

 

לוחות זמנים

במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי ולשפר את השרות לאזרח, הטיל שר הפנים על רשויות הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה לרישיון/ היתר זמני, או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב  על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט בסרגלי הזמנים המפורטים להלן (פרטים נוספים לגבי לוחות הזמנים ניתן לקבל ברשות המקומית):

 

 

סרגל זמנים לבקשה והנפקת רישיון

נושא טיפול ברשות המקומית טיפול גורמי ונותני האישור טיפול המקומית להנפקת רישיון סה"כ לתהליך
זמן מינימום 21 ימים 30 ימים 7 ימים כחודשיים
זמן מקסימום 45 ימים 90 ימים 7 ימים כשישה חודשים

 

 

סרגל זמנים לחידוש רישיון

הגורם המטפל הרשות המקומית נותני האישור הרשות המקומית
פעולה רשות הרישוי מודיעה לנותני האישור תשובת נותני האישור לרשות המקומית הודעה לבעל רישיון תקופתי/זמני על הנפקת רישיון (מחייב את בעל הרישיון בהצהרה ותשלום אגרה) או לחילופין דחיית הבקשה
זמן 60 יום לפני סיום תוקף הרישיון 90 יום לפני סיום תוקף הרישיון 14 יום לפני סיום תוקף הרישיון

 

הערה:
זמנים אלה מתבססים על כך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.
עיכוב מצד מגיש הבקשה תאריך את זמן הטיפול בבקשה וסרגל הזמנים ישתנה בהתאם.

 

 

 

קבוצות עסקים טעוני רישוי
שר הפנים, לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה, בטחון הפנים, העבודה, החקלאות והבריאות – דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה - 1995 עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 - מזון.
קבוצה 5 - מים ופסולת.
קבוצה 6 - מסחר ושונות.
קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נפש וספורט.
קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.
קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.

 

 

 

השגה

במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים, מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או היתר מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.


אופן הגשת ההשגה:

 1. ההשגה תוגש באמצעות טופס השגה לדדי גופר טלפון : 04-6969723, מייל : DediG@megolan.org.il.
 2. יצורף אישור על תשלום אגרה
 3. ההשגה תוגש בשני העתקים.
 4. לכל עותק של ההשגה יצורפו הרישיון/ ההיתר הזמני/ ההיתר המזורז או הבקשה לקבלתם והדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה.
 5. יצורף כל מסמך נוסף הנוגע לעניין
 6. יש לפרט בטופס ההשגה מי הגורם אליו הוגשה ההשגה, הדרישה או ההחלטה נושא ההשגה; מועד קבלתה; העילות להשגה והצעות המשיג שיהוו חלופה לדרישה, במידה ויש כאלו.
 7. משיג המעוניין בהתליית תוקפה של הדרישה או ההחלטה עד להחלטה בהשגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.


השגה תוגש בשלושה עותקים:

 • שני עותקים לגורם מוסמך ארצי, אשר הדרישה או ההחלטה שעליה מוגשת ההשגה נקבעה מטעמו או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה לפי החוק.
 • המשיג יגיש עותק נוסף מן ההשגה לרשות הרישוי (במידה וההשגה אינה מוגשת לרשות הרישוי).


אם יש בהשגה טענה לאי התאמה עם דרישה שנקבעה מטעם נותן אישור אחר או לקיום מטרה שהוא מופקד עליה, יש להגיש עותק נוסף מההשגה לגורם המוסמך הארצי מטעם נותן האישור האחר.רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או החלטות של נותני האישור. יש להפנות את ההשגה לנותן האישור הרלוונטי.


יש להגיש השגה בתוך30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום.


המועד להכרעה בהשגה:

 • על הגורם המוסמך הארצי להכריע בבקשה בתוך 30 ימים מהגשתה.
 • גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה בבקשה בעוד 30 ימים נוספים.במקרה שסבר גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור) כי ההשגה מצדיקה שינוי במפרט האחיד רשאי להאריך המועד למתן החלטה בהשגה ב-90 ימים..
 • הגורם המוסמך יודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי ויציין בהודעתו כי נבחנת אפשרות לשינוי המפרט האחיד.אם מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, רשאי גורם מוסמך ארצי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להכרעה בהשגה ב- 120 ימים.

השגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות רשות הרישוי ונותן האישור. השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישת נותן אישור לדרישת רשות הרישוי, תוכרע על ידי גורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור, לאחר ששמע את טענות רשות הרישוי לגבי העניין שבמחלוקת. בנימוקי החלטתו יתייחס הגורם המוסמך הארצי לטענות רשות הרישוי.