בנייה והיטל

חשיבות עמידה בדרישות תכנון מערכת הביוב

 
 
מטרת המסמך הינה להגדיר את דרישות חב' קולחי גולן בנושא הביוב וליצור שפה תכנונית משותפת בין כל המתכננים והתוכניות בתחום השיפוט גולן. המסמך נועד למתכננים השונים עבור:
  • החברה הכלכלית ומועצה אזורית גולן.
  • פרטיים (היתרי בניה לבתים, יזמים פרטיים וכו').
  • חברת קולחי גולן

המסמך כולל התייחסות פרטנית לסוגים השונים של הצנרת/ שוחות/ אביזרים במערכת הביוב הציבורית והפרטית. המסמך בא כתוספת לכל התקנים והחוקים בנושא הביוב ואינו בא לגרוע מהם. ככלל, המסמך אינו מתייחס לאופן אספקה, הנחה והתקנה של הצנרת/שוחות – הנ"ל יהיה בהתאם למפרט הטכני שיוכן ע"י המתכנן, פרט לאותם מקרים בהם יינתן דגש נוסף במפרט זה.

- נוהל תכנון קווי ביוב
- הנחיות לבנית נכס פרטי
- טופס בקשה להיתר בניה

היטל ביוב
תעריפי היטל ביוב לנכס במועצה האזורית גולן מאושרים ע"י רשות המים ומעודכנים מידי שנה בהתאם למדד.
הבדיקה והעדכון מתבצעים על סמך תחשיב כללי.

מטש צור

נכון להיום היטל הביוב לנכס הינו:

אגרת ביוב מגורים:
מ"ק מים= 3.9
מ"ק ביוב= 5.58

אגרת ביוב עסקים:

מ"ק ביוב עסקים= 5.58
מ"ק ביוב רפתות = 5.58

מחיר שטח קרקע= 14.25
מחיר שטח מבנה= 62.41

היטל הנגבה מהתושבים נועד למימון הקמת מערכת הביוב הציבורית בגולן- שלב קווי הולכה ומתקנים וכן מכוני טיפול בשפכים.
העלות הכוללת של הקמת שלבי הביוב הציבוריים הנ"ל היא כ120 מלש"ח.

למועצה האזורית גולן אושר בעבר מענק ממשלתי בשיעור של כ-50% מעלויות ההקמה בהתאם להחלטת ממשלה ייחודית.

מחשבון היטל ביוב

  • המחשבון נועד לשירות הלקוח לצורך אומדן בלבד.
  • שיעור ההיטל מעודכן למדד חודש יוני 2010. מידי חודש מתעדכן בהתאם לשיעור המדד.
  • מחיר שטח הקרקע (מ"ר) 12.72 ₪ לחיוב עד 1000 מטר.
  •  מחיר שטח המבנה (מ"ר) 55.71 ₪