חינוך

חינוך

רישום לגני הילדים ולבתי הספר לשנת הלימודים התשפ"ג

 

מועדי הרישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים

התשפ"ג יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ב 1 בינואר 2022 ויימשך

עד יום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב 23 בינואר 2022

 

לינק לרישום

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=107

 

גיל הרישום

לכיתה א': כ' בטבת התשע"ו-1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז 1 בדצמבר

2016

גילאי 5:  ג' בטבת התשע"ז-1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח 31 בדצמבר

 2017

גילאי 4: י"ד בטבת התשע"ח-1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט   31 בדצמבר 2018

גילאי 3: כ"ד בטבת התשע"ט-1 בינואר 2019 עד ג' בטבת התש"ף 31 בדצמבר 2019

 

בשנת הלימודים תשפ"ג תיפתח כיתה אחת בלבד בבית ספר ילקוט

הרועים ואחת בלבד בבית ספר מעיינות.

במידה וירשמו תלמידים לכיתה א' מעבר למספר המירבי, תתבצע

הגרלה בין התלמידים . ההגרלה תתקיים בהתאם לכללי משרד החינוך.

 

מי שאינו רשום במרשם של מועצה אזורית גולן מתבקש למלא את טופס קליטת

תלמידים בגולן שבאתר ולשלוח לאגף חינוך במועצה.

חריגי גיל רך

החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם

שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו

מתאריך 1.1.2020 ועד תאריך 15.1.2020 כולל.

 

פנייה מוקדמת של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה

פיזית

תלמיד במערכת החינוך זכאי לנגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו

כפועל יוצא של הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1988.

מאחר שתהליך הנגשת המוסד החינוכי לצרכי תלמיד הוא בדרך כלל ממושך,

משרד החינוך מאפשר, בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ונציבות שוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות, רישום מוקדם לילדים עם צרכים מיוחדים הזקוקים

להנגשה פיזית במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת

שנת הלימודים בפועל, כלומר כ- 15 חודשים לפני תחילת הלימודים במוסד

החינוכי .

שימו לב , הרישום לצורך ההנגשה אינו פוטר את ההורים מחובת הרישום

בתאריכים שפורטו לעיל. לקריטריונים לזכאות ולפרטים נוספים ראו הקדמת הרישום לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להנגשה פיזית של המוסד החינוכי .

 

 

רישום לשנה נוספת בגן חובה לילדים בגיל שש

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך

ארוך. אנו מבקשים כי הילד ירשם לכיתה א בבית הספר באזור הרישום ולאחר

סיום התהליך והחלטת ההורים, ליצור קשר עם מחלקת גיל הרך ולשנות את

הרישום לגן .

 

 

בקשות להעברה

אם הורים מעוניינים להעביר בנם או בתם למוסד חינוך )לרבות מוסד חינוך

שאינו רשמי( שאינו באזור הרישום, מתבקשים קודם להירשם במוסד החינוכי

באזור הרישום ורק לאחר מכן למלא באתר טופס בקשת העברה למוסד

המבוקש על ידם. הקישור לטופס  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbahz42G1q2IiR7V3uBst6xhq74J6tUVPtG388M2pX6lLzRw/viewform

 

אין ברישום התחייבות לשיבוץ הילד/ה במוסד הלימודים אותו ביקש .

הורים פרודים/ גרושים

הורים פרודים/ גרושים מחויבים למלא כתב הצהרת הורים פרודים/ גרושים .

דרכי יצירת קשר

לעזרה ברישום לגנים נא לפנות לדורית, מזכירת הגיל הרך, בטלפון שמספרו 04-6969778  או במייל hinuch@megolan.org.il

לעזרה ברישום לבתי ספר נא לפנות לשני, מזכירת אגף החינוך, בטלפון שמספרו 04-6969720 או במייל shanny@megolan.org.il