הנחיות כלליות לרוכלות מזון

הנחיות כלליות לרוכלות מזון

 
כל בעל רישיון לרוכלות מזון מכל סוג (food truck ורוכלות מוצרי מזון פשוטים) מחויב לכללים הבאים בנוסף לכל הוראה ו/או הנחיה בדין ו/או ברישיון העסק הספציפי שלו:
 
 1. בעל הרישיון מתחייב לדאוג לתחזוקה נאותה של סביבת המתקן ממנו פועל העסק, לרבות המתקנים המשרתים אותו ובכלל זה גם תאי השירותים הסמוכים, סביבת פחי האשפה הסמוכה וכו'. בשעות הפעילות יוצבו פחי אשפה באזור ותבוצע סריקת ניקיון במהלך יום הפעילות ובסיומו. אי עמידה בתנאי זה תהווה הפרה של רשיון העסק.
 2. המזון הנמכר יהיה בהתאם לדרישות ולמפרטים האחידים הנוגעים לתנאי התברואה ברוכלות מזון ולפי הדין וכן התנאים הפרטניים המפורטים להלן. יש לעיין במפרטים האחידים בנוסח העדכני מעת לעת באתר המועצה.
 3. בעל הרישיון יפעיל את העסק באופן שלא ייגרם מטרד כלשהו, לרבות מטרדי רעש, זיהום אוויר, ריח וכיו"ב.
 4. בעל הרישיון יוודא שהרוכלות מתקיימת בתחום שהוקצה לכך בלא שתהווה מטרד והפרעה לתנועה וללא חסימת כניסות ויציאות מהאתר.
 5. למען הסר ספק מובהר, כי יותר שימוש בגנרטור מושתק בלבד לצורך אספקת חשמל לעסק.
 6. רישיון העסק אינו מקנה לבעל הרישיון חזקה או זכות לחזקה באתר או באיזה שהוא חלק ממנו ובעל הרישיון לא ייחשב כמחזיק, כדייר או כדייר מוגן, כי אם אך ורק בר-רשות ברשות שאין עמה חזקה.
 7. אין בעל הרישיון רשאי להפעיל מוזיקה ו/או מערכת כריזה ו/או כל מערכת קול בעסקו/או בסביבתו.
 8. במתן רשיון רוכלות מסוג מזון רגיש ("food truck") בלבד תתאפשר השמעת מוזיקת רקע ככל שהיא משתלבת עם האווירה והפעילות באתר לרווחת המבקרים ובכפוף להסכמת המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן קבע, מעת לעת או ביחס ליום פעילות מסוים.
 9. במתן רשיון רוכלות מסוג מזון רגיש ("food truck") בלבד בעל הרישיון רשאי להציב בסמוך לעסק מספר כסאות, שולחנות ושמשיות לשימוש לקוחותיו וזאת באישור מראש של המועצה ובהתאם לתכנית הפריסה המבוקשת; בסיום כל יום פעילות יאסוף בעל הרישיון את כל הכיסאות, השולחנות והשמשיות ויאחסנם או יפנה אותם מן המקום, לפי כל דין.
 10. ראש המועצה רשאי לדרוש שכל עגלת רוכלות/ food truck תתאים, אם אין הוראה אחרת בדין, לתבנית שהוא אישר ושהוצגה במשרדי המועצה.
 11. בכלל זה המועצה תהיה רשאית לספק לבעל הרישיון מיתוג ומראה אחיד כנגד תשלום שיוגדר על-ידה.
 12. מובהר כי המועצה תהיה רשאית להגביל רישיון עסק של אדם לאתר אחד בלבד.
 13. לא תותר כל פעולת בניה לרבות התקנת "דק", רמפות, הצללת-קבע וכדומה.
 14. בסיום כל יום, יפנה בעל הרישיון את העסק (הדוכן/הרכב וכל הציוד הנלווה והמשמש אותו) מגבולות האתר בכלל ומכל מקום בו חל איסור על העמדתו בפרט, אלא אם התיר לו נציג המועצה אחרת.
 15. מובהר בזאת כי העסק, על ציודו ותכולתו, ישונע ויועמד על-ידי בעל הרישיון, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית.
 16. האחריות לעסק ולהפעלתו היא של בעל רישיון העסק בלבד. באחריות כל בעל רישיון עסק לבטח את עסקו ולשמור על קיום הוראות כל דין בו ולשאת על חשבונו, בכל המסים, ההוצאות והתשלומים, מכל מין וסוג שהוא, החלים על העסק ו/או על הפעלתו ו/או הנובעים מקיום התחייבויותיו.
 17. מובהר כי אין במתן רישיון העסק כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לעסק ו/או להצלחתו ו/או להפעלתו ותפקידה מתמצה במתן האישור ובאכיפת עמידתו של בעל הרישיון בתנאיו.
 18. הרוכלות באזורים המוכרזים כשמורת טבע או גנים לאומיים תותר רק למי שימציאו אישור הרשות לשמורות הטבע והגנים הלאומיים, ככול שאישור כזה נדרש וע"פ תנאיו.
 19. המועצה רשאית להוסיף תנאים או לגרוע תנאים רלוונטיים מכל סוג שהוא, וזאת הן באופן כללי, הן באשר לאזור מסוים ו/או לתחום רוכלות מסוים והן באופן פרטני, במסגרת דיון בבקשה ספציפית לרישוי שתונח להחלטתה.
 20. רישיון הרוכלות הוא אישי, כולל את מספר הרכב המורשה, אם העסק פועל באמצעות רכב או תוך שימוש ברכב, ולא ניתן להעברה לאדם אחר.
 21. בהגשה של בקשה לרישיון עסק מאשר מבקש הרישיון כי ניתנה לו ההזדמנות לבדוק, והוא בדק ומכיר את האתר לגביו הגיש בקשה לרישיון עסק, לרבות את כל ההיבטים התכנוניים, התפעוליים, הסביבתיים, הכלכליים, המשפטיים והרישויים הקשורים באתר והפעלת העסק בו, וכל היבט או שיקול היכולים להשפיע על הגשת הבקשה לרישיון ו/או על הפעלתו של העסק. המבקש מצהיר כי על יסוד בדיקות אלה, אשר ערך בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, מצא את האתר המבוקש מתאים למטרותיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בעניינים אלו.
 22. מובהר שהמבקש לא ישמע בטענה באשר לכדאיות הרישיון, ובכל מקרה הדבר לא יהווה עילה ו/או צידוק לאי קיום התחייבויותיו על פי רישיון העסק, כולן או חלקן.