הגשת בקשה לעסוק ברוכלות מזון בתחומי המועצה

הגשת בקשה לעסוק ברוכלות מזון בתחומי המועצה

1. בקשה לרוכלות מזון באירועים חד פעמיים יש להגיש לפחות 30 יום לפני מועד האירוע המתוכנן. למעט במקרים חריגים בהם פרסום האירוע נעשה פחות מ- 30 יום לפני מועד האירוע המתוכנן ובמקרה כזה עד ולא יאוחר ממועד שקבעה המועצה.

 

2. בקשה לרישיון עסק לרוכלות מזון, שלא לאירוע חד פעמי, ניתן להגיש עד לתאריך 22.11 בכל שנה.


3. הבקשה תוגש למחלקת רישוי עסקים במועצה, ובמידה ומדובר בבקשה לעסוק ברוכלות באחד האתרים המפורטים לעיל יש לציין בבקשה את המקום/האתר המבוקש.


4. על המבקש לעסוק ברוכלות להגיש בקשה בכתב בטופס המתאים ולשלם אגרת בקשה.


5. בעת הגשת הבקשה לרישיון עסק יצרף מבקש הרישיון את המסמכים הבאים:
  א. רישיון וביטוח רכב בתוקף;
  ב. תעודת זהות/תעודת התאגדות מקורית/העתק נאמן למקור חתום על-ידי עו"ד.
  ג. פירוט מלא של כל פריטי המזון והמשקה שבדעתו למכור ומחיריהם.
  ד. פירוט ותיאור בכתב של המשאית שבה יינתן השירות וצילומים (חזית וצד) שלה וכן תכנית פנימית שלה.
  ה. צילומים של עבודות/אתרים שהופעלו על-ידי המציע בעבר ו/או המופעלים על-ידו במועד הגשת הבקשה;
  ו. פירוט על הציוד המצוי ברשותו אשר בכוונתו לעשות בו שימוש כחלק מהפעלת המזנון;
  ז. כל מסמך ו/או אישור אחרים הנדרשים לפי דין להגשת בקשה לרישיון עסק.
  ח. לאחר פתיחת בקשה, ולפי מהותה, ידרשו מסמכים נוספים כגון :תצהיר כבאות ואגרת רישוי עסק.
  ט. המועצה רשאית לדרוש מסמכים ו/או אישורים נוספים לצורך קבלת החלטה.


6. על מבקש הרישיון להציג אישור משרד התחבורה ואישור תברואן המועצה או משרד בריאות על פי הצורך.


7. הגשת הבקשה אינה מחייבת היעתרות לבקשה, והמבקש יידרש לצרף כל אישור ו/או היתר ו/או מסמך ו/או נתון שיהיו דרושים לרישוי העסקים טרם קבלת החלטה בבקשה שהוגשה על-ידו.


8. המועצה תקיים בדיקה מקדמית לעמידתו של מבקש הרישיון בהוראות החוק ובתקנות רישוי עסקים בכלל, ובתקנות רישוי העסקים שעניינן הפעלת עסק מהסוג המבוקש לרבות עסק מסוג רוכלות מזון, וכן בתנאי הסף שקבעה המועצה לסוג הרוכלות המבוקש.

9. היה והוגשו יותר משתי בקשות לאתר אחד (מזון שאינו רגיש/food truck בנפרד לכל סוג מזון), תתבצע הגרלה בה יוגרלו מבין כל המבקשים לעסוק ברוכלות באותו אתר עד שני רוכלים (אחד מכל סוג מזון, ובלבד שהאתר נקבע כאתר המתיר זאת).


10. למועצה שיקול דעת להתיר שני רשיונות מאותו סוג מזון באתר כלשהו, אם לא הוגשו בקשות לרשיון לאותו אתר לשני סוגי המזון, או מכל טעם אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.


11. המועצה תהיה רשאית ליתן עדיפות למבקש לעסוק ברוכלות שהינו תושב המועצה.


12. המועצה תהיה רשאית להקצות מספר מסוים של רישיונות בסוגי רוכלות שונים לאנשים הזקוקים לשיקום או לסעד לפי המלצת אגף השירותים החברתיים במועצה.

13. המועצה רשאית לקבוע תנאים נוספים שיש בהם כדי להבטיח מכירת מוצרי מזון איכותיים ומגוונים, לפי שיקול דעתה.


14. המועצה רשאית להוסיף אתרים על אלו שפורטו לעיל וכן להוסיף היתר נוסף לעסוק ברוכלות מזון באתר מסוים לפי שיקול דעתה.


15. המועצה תהיה רשאית להתרשם משירותים דומים קודמים של המבקש וממידע שנאסף על ידה, מהציוד המצוי ברשותו אשר בכוונתו לעשות בו שימוש כחלק מהפעלת הרישיון, מפריטי המזון והמשקה שבדעתו למכור ומחיריהם, הכל בהתאם לשיקול דעתה.


16. במהלך חודש דצמבר תודיע רשות הרישוי לכל מבקש אם בקשתו התקבלה, וככל שהוגשה בקשה לאתר מסוים, תעדכן באיזה אתר מותר לו לעסוק ברוכלות.