מיקומי רוכלות מזון

מיקומי רוכלות מזון

  1. אזורים בהם אסורה כל סוג של רוכלות מזון
  2. אתרים בהם יוגבל מספר הרישיונות

 

 

אזורים בהם אסורה כל סוג של רוכלות מזון:

1) באזור בתחומי החוף הצפון מזרחי של הכינרת המצוי בתחום שיפוט המועצה, למעט מקום שהותר מפורשות;
2) בצידי הדרכים לרבות תחנות אוטובוס או מפרצי חניה, למעט מקום שהותר לכך מפורשות.
3) במרחק שאינו עולה על 2000 מ' ממקומות בהם מופעלים/יופעלו בתקופת רישיון זה, מזנונים או בתי אוכל בעלי רישיון עסק כדין, אלא באישור מיוחד וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.
4) בתחום בתי ספר, גני ילדים וגנים ציבוריים או בתחום של 80 מטרים מהם.
5) בשטח שקבעה המועצה, שבו נערך אירוע ציבורי, במשך כל זמן האירוע, זולת אם קבעה רשות הרישוי אחרת לגבי סוגים מסוימים של רוכלות בתחום אירוע מסוים.

אתרים בהם יוגבל מספר הרישיונות

1. מספר הרישיונות לעסוק ברוכלות מזון, לגבי כל אחד מהחניונים והאתרים המפורטים להלן יוגבל לשני רישיונות בלבד (אחד לכל סוג מזון למעט אתרים בהם נקבע אחרת):

1) שמורת אלעל
2) עמק הבכא עוז 77
3) אנדרטת פלס"ר 7
4) תל סאקי
5) צנובר
6) דיר עזיז (מעיין כנף)
7) אחו נוב
8) אזור תעשייה בני יהודה (כפוף לאישור המנהלת)
9) אמפי גולן
10) אנדרטת אלי כהן בחספין
11) צומת יהודיה
12) הפליאומגנטיזם
13) מפל עיט
14) מפל סער (רישיון אחד למזון פשוט בלבד)
15) סלוקיה
16) מפל ג'ילבון

2. שטח הרוכלות בכל אתר לא יעלה על כ-15 מ"ר במיקומים שיקבעו בתיאום עם הרשות ובתנאי שיעמוד בכל דרישות הרישוי והבטיחות להצבה המועצה תהיה רשאית לעדכן את הרשימה מעת לעת בהתאם להוראות הדין ולפי שיקול דעתה.
3. המועצה תהיה רשאית לעדכן את רשימת האתרים ואת שטחי הרוכלות מעת לעת ולפי שיקול דעתה.