תכנית אב לשטחים פתוחים

בתחום השיפוט של המועצה האזורית גולן מצויים כ 1200 קמ"ר הכוללים, שטחי חקלאות, שמורות טבע, ישובים, תעשיה, תיירות, שטחים צבאיים, יערות ושטחי מרעה. 
במרחבי הגולן נופי טבע ייחודיים. זהו השטח הגעשי הנרחב ביותר בא"י. במרחביה של הרמה הבזלתית בגולן, פזורים עשרות חרוטים של הרי געש שגילם צעיר יחסית, בנוף געשי ועשיר בתופעות שונות. בגולן מגוון נופי מים, מהמרשימים בארץ – מעיינות, מסילים וקניונים עם מים זורמים ברוב ימות השנה. לנוף זה מתווסף הנוף החקלאי ומאגרי המים, נוף דינמי המייצג תרבות אנושית.
הפרשי הגבהים בגולן, ממינוס 200 בדרום לפלוס 2000 בצפון, מעשירים את הגולן במגוון עצום של צמחיה ובעלי חיים, ממוצא סהרו ערבי ועד לנציגים מהאזור האירנו טורני.
מתוך דאגה לאיזון הנכון שבין פיתוח לשימור, החליטה המועצה האזורית גולן יחד עם רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר והחטיבה להתיישבות לגבש תוכנית אב לשטחים פתוחים בגולן.
התוכנית מתמקדת בשמירה על דמות נוף הארץ, תוך מתן מענה לצורכי הפיתוח בהתאם לעקרונות של פיתוח בר-קיימא. התוכנית מתאפשרת בשל ההכרה המשותפת לכל הגורמים, בדבר הצורך במבט רחב על כל השטח הגולני, כאזור מחיה עבור תושבים, בעלי חיים וצמחים.
התכנית תיתן מענה להגנה על השטחים הפתוחים, רציפותם ואופיים תוך קביעת רמות הפיתוח האפשריות בהם לצרכי חקלאות סביבה ונופש, קביעת הנחיות למעבר קווי תשתית, הקמת מערכות תשתית וסוגיית המים.

בעשור האחרון הובלנו עם קהילת הגולן את חזון 'גולן ירוק', חזון שהציר המרכזי בו הוא לקיחת אחריות על סביבת חיינו והחיים בסביבה באופן עמוק ואמתי. השטחים הפתוחים בגולן הם הנכס והמשאב המרכזי של חבל ארץ זה ובאחריותנו לשמרם למען הדורות הבאים.
במהלך ארבע השנים האחרונות, פותחה במועצה האזורית גולן תכנית-אב לניהול שטחים פתוחים. בהכנת התכנית היו מעורבים כל הגורמים שנוגעים לשטחים הפתוחים בגולן.
התכנית מציעה קווים מנחים ועקרונות לשימושים מושכלים בקרקע, באמצעות ממשק ניהולי שיבטיח איזון נכון בין פיתוח לשימור הטבע, האקולוגיה, הנוף והמורשת הייחודיים של הגולן, ויאפשר לנו לשמור על הסביבה לדורות הבאים בהסתכלות ותכנון האזור שנים רבות קדימה.
הצלחת התכנית ומימוש החזון אפשריים רק אם כולנו, שבחרנו לחיות כאן ולקחת אחריות, נפעל ביחד.
 
נוף פתוח

 

 

מטרות התכנית

  • יצירת כלי תכנוני להכוונת השימושים בשטחים הפתוחים בגולן בצורה המאזנת בין שמירה על משאבי טבע, נוף ומורשת ייחודיים מחד, לבין פיתוח חקלאות, תיירות ותשתיות אנרגיה חלופית מאידך.
  • יצירת מערך הסכמות למדיניות תכנון וניהול השטחים הפתוחים שתפותח במסגרת התכנית, בקרב תושבי המועצה האזורית, בעלי עניין, רשויות וגורמים ממלכתיים.
  • פיתוח בר קיימא במרחב הפתוח בגולן.
ממשק ניהולי
ממשק הניהול מציע מנגנונים שבעזרתם נוכל לתת מענה לרעיונות ולתובנות שיועלו בעתיד בתחומים כמו: תכנון, פיקוח, ניטור, חינוך ועוד.
מנהלת השטחים הפתוחים תהיה המנגנון המרכזי בממשק הניהולי. המנהלת שבראשה יעמוד ראש מועצה אזורית גולן, תכלול את נציגי כל הגופים הרלוונטיים לניהול השטחים הפתוחים ותהווה גוף מרכז של התיאומים השונים הנדרשים לצורך ההתנהלות, הפיתוח והשימור בשטחים הפתוחים בגולן.
ליישום הממשק הניהולי החליטה המועצה על הקמתה של יחידה לשטחים פתוחים. באחריות היחידה ניהול שוטף של השטחים הפתוחים כזרוע המבצעת של מנהלת השטחים הפתוחים.

חלוקה לאזורי תכנון

תכנית האב לשטחים פתוחים בגולן מסווגת את השטחים הפתוחים בגולן לאזורי תכנון.
אזור מוטה פיתוח חקלאי - אליו יכוון עיקר הפיתוח החקלאי בגולן, בהתאם לצרכים החקלאיים.
אזור מוטה ערכי טבע, נוף ומורשת – אזור שנקבעו בו ערכים גבוהים במיפוי טבע נוף ומורשת שנערך במסגרת התכנון. באזור זה לא יתאפשר פיתוח.
אזור אחו גולני - מאופיין בנוף פתוח גולני טיפוסי. האזור מגדיר פרוזדורים אקולוגיים מצפון לדרום וממזרח למערב.
אזור משולב - בו יתקיימו שימושים שונים מוטי פיתוח ו/או מוטי שימור, המתאימים לשטח הפתוח ולאופי האזור, בהתאמה לצרכים קיימים ועתידיים.
אזור בינוי/פיתוח