הודעות הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן

בקשות פתוחות

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון

פרסומים קודמים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 - הקמת מגורי עובדים באבני איתן

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה לשימוש חורג.

מס' בקשה: 20220865 מס' תיק בנין: 126075900
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000179991
שם המבקש: מושב אבני איתן
תוכנית : ג/19696 כתובת: אבני איתן
גוש: 201071 חלקה: 8

הבקשה כוללת שימוש חורג:
מגורי עובדים זרים בקרקע למבני משק

הנדסה 20.10.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 - הקמת מגורי עובדים באבני איתן
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 יוני ושירי לוי
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220907 מס' תיק בנין: 138030800
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000190700
שם המבקש: יוני ושירי לוי
תוכנית : ג/11120 כתובת: חד-נס, 308
גוש: 201045 חלקה: 95מגרש: 308

הנדסה 02.10.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 יוני ושירי לוי
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 ירדן בן מאיר
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220645 מס' תיק בנין: 126011800
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000193630
שם המבקש: ירדן בן מאיר
תוכנית : ג/19696 כתובת: אבני איתן, 118
גוש: 201064 חלקה: 25מגרש: 118
הנדסה 02.10.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 ירדן בן מאיר
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 זהבית וניצן שקד
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220725 מס' תיק בנין: 128025700
מס' בקשה ברישוי זמין: 10000199091

שם המבקש: זהבית וניצן שקד
תוכנית : ג/16989 כתובת: גשור, 257
גוש: 200000 חלקה: 115מגרש: 257

הנדסה 02.10.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 זהבית וניצן שקד
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1 - הודעה בדבר בניית קו מים
ועדה מקומית לתכנון ובניה גולן
.vaada@golan.org.il.04-6964026 : ת.ד. 13 קצרין 12900 .טל: 04-6969771 .פקס
תאריך 13/09/2016
הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1
נמסרת בזאת הודעה, כי לוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן
הוגשה בקשה לבניית קו מים
84,24 , עפ"י תכנית : תמ"א 1 גוש: 201000 חלקה: 12
גולן כללי מספר בקשה ברישוי זמין: 10000199406
מוגש ע"י : מקורות
מהות הבקשה בניית קו מי שתיה בקוטר 16 " באורך 620 מ' מקידוח אלוני
. הבשן 5לבריכת אלוני הבשן 2
כל הרואה את עצמו נפגע מהתרת הבקשה רשאי להגיש התנגדות מנומקת תוך
30 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן.
ת.ד. 13 קצרין רמת הגולן.
בכבוד רב,
חיים רוקח
יו"ר הועדה
הנדסה 19.09.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1 - הודעה בדבר בניית קו מים
הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220347 מס' תיק בנין: 109033300

מס' בקשה ברישוי זמין: 10000137893-6
שם המבקש: גיא קולר

תוכנית :ג/ 15550 כתובת: קלע אלון

גוש: 202000 חלקה: 2מגרש: 333
הנדסה 04.09.22 להורדה - הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתוכנית תמ"א 1 קו מים ליישוב נמרוד
הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן
הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתכנית תמ"א 1
נמסרת בזאת הודעה, כי לוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הוגשה בקשה לבניית קו מים
עפ"י תכנית : תמ"א 1  גוש:  203015  חלקה: 1
 
גולן כללי מספר בקשה ברישוי זמין:10000185688
מוגש ע"י : מקורות
 
מהות הבקשה  בניית  קו מים לנמרוד לעין קינייה בקוטר 8" ובאורך של 150 מ' בתחום וועדת גולן
כל הרואה את עצמו נפגע מהתרת הבקשה רשאי להגיש התנגדות מנומקת תוך 30 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה גולן.
ת.ד. 13 קצרין רמת הגולן.
 
 בכבוד רב,
 חיים רוקח
יו"ר הועדה
 
הנדסה 19.08.22 להורדה - הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הודעה לפי סעיף 6.6.3 לתוכנית תמ"א 1 קו מים ליישוב נמרוד
הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
תאריך: 08/09/2022

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.
מס' בקשה: 20220686 מס' תיק בנין: 117009500

מס' בקשה ברישוי זמין: 4-10000183891

שם המבקש: דלית הררי ג'בלי

תוכנית : ג/12171כתובת: אניעם

גוש: 201000 חלקה: 82מגרש: 95
הנדסה 08.09.22 להורדה - הוועדה המקומית לתכנון ובניה גולן הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 קרויזר יצחק ועדי
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה. מס' בקשה: 20210171 מס' תיק בנין: 118005100
הנדסה 27.06.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965 קרויזר יצחק ועדי
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
 
הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן בקשה למתן היתר בניה.


מס' בקשה: 20210810 מס' תיק בנין: 137015700

מס' בקשה ברישוי זמין: 10000178255

שם המבקש: דורון ורעיה דוד

תוכנית : 13649 כתובת: אלוני בשן, 157

גוש: 201000 חלקה: 12מגרש: 157

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:

בניית בית מגורים חדש, חדר עבודה ולימוד לשימוש המבקשים בלבד ללא קבלת קהל ומחסן   הקלה מהוראות בינוי מגג רעפים לגג קל

הנדסה 27.06.22 להורדה - הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>