תשלומי המועצה

אגף כספים

נוף בגולן
גזברות המועצה אמונה על כל תחומי הפעילות הפיננסית של המועצה והתאגידים קשורים אליה בכפוף לתקציב שאושר במליאת המועצה.
 
 
שגרות העבודה:
  • תקציבים שוטפים, תקציבים מיוחדים, תב"רים, תקציבי פיתוח, העברת כספים.
  • מנהל הקהילה יפקח על העברת תקציב מהמועצה לחשבון הועד המקומי. בהעברת תקציב מיוחד צבוע וגם על העברה זו יבוצע פיקוח.
  • פגישה שנתית עם כל מנהל קהילה.
  • מנהלי קהילה חדשים - הכרות אישית עם מנהל האגף והכרות עם הצוות, פגישה רבעונית בשנה הראשונה.

טפסים לתמיכות במוסדות ציבור  לשנת 2019 

צו ארנונה לשנת 2019

תחת אחריותה בטיפול בכספים - ממשרדי ממשלה, ארנונה, היטלים, אגרות, ותקבולים אחרים ממוסדות שונים - והקצאתם לתחומי הפעילות השונים במחלקות המועצה.

בנוסף - שכר עובדי המועצה, הכנת דוחות תקציביים ומאזנים, ביטוח מוסדות המועצה ורכש של האגפים
 
 
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

הודעה למחזיקי נכסים בתחומי המועצה בדבר תיקון החוק בעניין חיוב מצללה בארנונה


בהתאם לתיקון מס' 17 לחוק בסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג- 1992 (להלן "התיקון"), הרינו להודיעכם כי החל מיום 1.1.2019, שטחה של מצללה, המקורה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, הצמודה לנכס המשמש למגורים (למעט מצללה המשמשת לצורכי חניה או אחסנה) – לא יכלל בשטחים החייבים בארנונה.

תושבים המחויבים בארנונה בגין שטח מצללה שמתקיימים בה כל התנאים שלעיל במצטבר, מתבקשים לפנות למועצה בהקדם באמצעות מייל gviya@megolan.org.il ופנייתם לפטור מחיוב תבחן לגופה.

תושבים שיימצא כי תנאי הפטור מחיוב כאמור חלים בעניינם, יזוכו מחיוב החל מינואר 2019.

בכבוד רב,
רפי קלמנוביץ', מנהל הארנונה

מבצע הסדר חובות לבעלי חוב ארנונה עד שנת 2014 למועצה

על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3) התשע"ז 2017

מליאת מועצה אזורית גולן החליטה ביום 15.5.2017 לאמץ את "מבצע הסדר חובות" לבעלי חוב ארנונה בתנאים המפורטים בתקנות.
מבצע זה חל על חובות של ארנונה כללית שהטילה המועצה על נכס נושא החוב, עד 31.12.2014, בתוספת תשלומי פיגורים, ושטרם שולמו בידי החייב בתשלומים או שטרם נעשה הסדר לתשלומם.
לפי התקנות החדשות תוחל הנחת 50% - למשלמים במזומן ו-45% למשלמים בפריסה לפי מספר התשלומים שקבעה המועצה.
המבצע יתחיל ב-1 ביוני ויסתיים ביום 30.11.2017.
קבלת ההנחה מותנית בהסדרת חוב, אם קיים, גם לשנים 2015-2016, כולל תשלומי הפיגורים בגין שנים אלו, אם נכללים, וכן בהתחייבות חתומה של החייב לפי הטופס שבתוספת החמישית לתקנות, לפיה הוא מתחייב לפרוע במועד את תשלומי הארנונה הכללית שהתחייב בהם ביחס לחוב עליו חל המבצע. לפי כללי המבצע, ההנחה תתבטל אם החייב לא עמד בתנאים המפורטים בתקנות.
בעלי חוב מוזמנים לפנות לאגף כספים במועצה ולהסדיר את התשלומים בהתאם לתקנות.
לפרטים: אלונה 04-6969755  / אסתי 04-6969710

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מכוון
בקשה להנחה בארנונה עבור נזקק כספים 27.10.16 להורדה - בקשה להנחה בארנונה עבור נזקק
בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס-חילופי מחזיקים כספים 12.08.18
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים
הוראה לחיוב בחשבון כספים 27.10.16 להורדה - הוראה לחיוב בחשבון
היטל ביוב כספים 27.10.16 להורדה - היטל ביוב
המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017 כספים 27.10.16 להורדה - המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016 כספים 27.10.16 להורדה - פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016
צו ארנונה 2016 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2016
צו ארנונה 2017 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2017
צו ארנונה לשנת 2018 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2018
תשלומי אגרות כספים 27.10.16 להורדה - תשלומי אגרות
תשלומי ארנונה כספים 27.10.16 להורדה - תשלומי ארנונה