תכנית קולחי גולן למערכות היישוביות

בשנת 2005 יצא לדרך מימוש תכנית האב לביוב בגולן באמצעות תאגיד קולחי גולן והמועצה. כיום, מערכות ההולכה פרוסות לאורך כל יישובי הגולן ב-350 ק"מ קווי ביוב, 35 תחנות שאיבה, ו4 מכוני טיפול בשפכים ונותנות מענה מלא להולכת השפכים מיישובי הגולן למכוני הטיפול בשפכים ולניצול מלא של הקולחין לגידולים חקלאיים. תאגיד קולחי גולן עוסק באחזקה שוטפת וטיפול בכל מערכות הביוב בשטח המועצה. מדובר במערכת מורכבת, עם טכנולוגיה מתקדמת שדורשת ידע, ניסיון והבנה. במסגרת התכנית חוברו כל מחנות צה"ל בגולן למערכת הביוב וכן, מערכות הביוב החיצוניות ובימים אלה נמצא התאגיד לקראת חתימה על הסכם עם משרד הביטחון לחיבור מחנות צה"ל בחרמון למערכת הביוב של הגולן. בזכות מימוש תכנית האב לביוב, החזון הירוק של מניעת זיהום סביבתי משפכים מתבצע בפועל.
תכנית האב לביוב לא עסקה בתשתיות הפנים יישוביות. בשנתיים האחרונות גיבשו מועצה אזורית גולן ותאגיד קולחי גולן, בשיתוף רשות המים והמנהלה לפיתוח תשתיות ביוב תכנית אב לשיקום ושדרוג מערכות ביוב בתוך יישובי המועצה האזורית גולן, אשר ביצועה יחל בשנת 2017. מנכ"ל קולחי גולן, רוני זיגלר: "תכנית האב באה לתת מענה לליקויים קשים במערכות הביוב הפנימיות ביישובי הגולן, אשר הוקמו ברובן בשנות ה- 70 וה-80 של המאה הקודמת ואינן עומדות בתקנים הנדרשים היום במדינת ישראל ומהוות לעיתים מטרד תברואתי. פועל יוצא של הליקויים הוא חלחול שפכים לסביבה אשר גורמים לזיהום קרקע ומקורות מים. בנוסף, חלק מהמערכת בנויה מצינורות אסבסט וזרימת הביוב בצנרת זו אוספת שאריות חומר מסוכן ופוגעת ביכולת הטיפול וההשבה של המים לחקלאות. בנוסף, תוכנית האב מותאמת לפיתוח הישובים, תוספת שכונות הרחבה, יזמות, אזורי תעסוקה ותיירות אשר מחייבים בחינת פתרונות והתאמת מערכת הביוב לדרישות העדכניות ולגידול באוכלוסייה."

מאגר מים

 
זיגלר: "תכנית האב מקיפה את כל קווי הביוב הנדרשים להחלפה ביישובי הגולן. במסגרת הכנת תכנית האב הוגדרו המטרות הבאות: 1. שיפור, שיקום ושדרוג תשתיות הביוב (קווי הולכה , שוחות , תחנות שאיבה) והתאמתן לתוכניות הפיתוח של הישוב והאזור. 2. התאמת המערכת לעמידה בתקנים ודרישות רשות המים ומשרד הבריאות, תוך שמירה על מקורות המים ואגן היקוות הכנרת. 3. אטימת המערכת אשר תאפשר הולכה רציפה ותקינה של שפכים ללא גלישות ומטרדים סביבתיים. 4. הוצאת קווי אסבסט מכלל שימוש במערכת ההולכה. כדי להוציא את התכנית לפועל, הוכן תכנון ראשוני של מערכת הביוב בישובים , התכנון בוצע על רקע סקר תשתיות ביוב שבוצע ע"י המתכננים שנבחרו יחד עם אנשי קולחי הגולן. לכל ישוב הוכנה סקירה טכנית המתארת את מצב התשתיות בישוב ואת עיקרי התוכנית. במסגרת התכנון נבדקו נתוני הצמיחה הדמוגרפית של הישוב עד לגידול מלא ע"פ התב"עות הקיימות ואלו שבתכנון. תוכנית זו היא מרכיב חשוב בחידוש ההתיישבות אשר הציבה מטרה נעלה של שמירה על ערכי טבע וסביבה, גולן ירוק לטובת התושבים הסביבה ודור העתיד".
עלות הפרויקט עומדת על 120 מלש"ח כאשר כ-60% מהתוכנית תמומן ממענקי מדינה.

זיגלר: "בנוסף, נדרשנו על ידי רשות המים לעדכן את אגרת הביוב השוטפת בהתאם להתייקרות בעלויות תפעול ואחזקת המערכת הקיימת, אשר חלה בשנים האחרונות ובימים אלה אנו מפרסמים את עדכון אגרת הביוב. "החשיבות של שיקום התשתיות קשורה לאיכות החיים של התושבים. אנחנו עושים מאמצים יום יומיים לשמירה על זרימה תקינה ומניעת תקלות במערכת, אבל הפעולה הזו לא יכולה להימשך לאורך זמן במצב בקיים של התשתיות ומחייבת טיפול משמעותי כדי להבטיח את איכות המערכת, ולכן נעמיד תשתיות בסטנדרט ראוי ואיכותי שיתנו מענה גם לתושב וגם לשמירה על הסביבה".