הודעה למחזיקי נכסים בתחומי המועצה בדבר תיקון החוק בעניין חיוב מצללה בארנונה

הודעה למחזיקי נכסים בתחומי המועצה בדבר תיקון החוק בעניין חיוב מצללה בארנונה

01/01/2019
 
בהתאם לתיקון מס' 17 לחוק בסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג- 1992 (להלן "התיקון"), הרינו להודיעכם כי החל מיום 1.1.2019, שטחה של מצללה, המקורה בכיסוי שקוף מחומר פלסטי, הצמודה לנכס המשמש למגורים (למעט מצללה המשמשת לצורכי חניה או אחסנה) – לא יכלל בשטחים החייבים בארנונה.

תושבים המחויבים בארנונה בגין שטח מצללה שמתקיימים בה כל התנאים שלעיל במצטבר, מתבקשים לפנות למועצה בהקדם באמצעות מייל arnona1@megolan.org.il ופנייתם לפטור מחיוב תבחן לגופה.

תושבים שיימצא כי תנאי הפטור מחיוב כאמור חלים בעניינם, יזוכו מחיוב החל יום הפניה.


בכבוד רב,
רפי קלמנוביץ', מנהל הארנונה